Ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός

    • Καστρί - Μεσάγκαλα
    • Clean sea...
    • ..beautiful beaches...

Κρατησεις Δωματιων

Κρατήσεις Μεσάγκαλα
Κρατήσεις Καστρί

Διαφημισεισ

Διαφήμιση 01

λεπτομερειεσ ανακοινωσησ

Καταταξη κλειδιων για τα καταλυματα - διαδικασια

Κατόπιν προτάσεων της Διοίκησης της ΣΕΤΚΕ, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 12868 (ΦΕΚ 3119Β/2018), που καθορίζει τις νέες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) για την κατάταξη τους σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών.

α). Για πρώτη φορά προβλέπεται η κατάταξη από 1 έως και 5 κλειδιά.
β). Μοριοδότηση της τάξης των 200 μορίων για όσες επιχειρήσεις του κλάδου πιστοποιηθούν στην υπηρεσία ''Καλάθι Πρωινού''  της ΣΕΤΚΕ
γ). Περαιτέρω παράταση της κατάταξης των καταλυμάτων του κλάδου μέχρι την 31.12.2019.
 

Επίσης, η κατηγοριοποίηση των επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων σε κλειδιά, βάση του άρθρου 45 του ν. 4442/2016 ΦΕΚ 230 Α «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας», είναι προαιρετική.

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης επιχειρήσεων ΕΕΔΔ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε, με την Υπουργική Απόφαση 12868 / 2018 (ΦΕΚ 3119 Β) καθορίστηκαν τα νέα
κριτήρια μοριοδότησης για την κατάταξη των καταλυμάτων του κλάδου μας σε κατηγορίες
κλειδιών, αντικαθιστώντας το προηγούμενο του 2014 (ΦΕΚ 2840 Β').
Βάσει του νέου συστήματος κατηγοριοποίησης, τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια –
διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) κατατάσσονται σε κατηγορίες κλειδιών από 1 έως 5.
Επίσης, βάσει του ν. 4582/2018 αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών
κατάταξης των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε
κατηγορίες κλειδιών είναι η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ).
Στις 21 Μαρτίου 2019 εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση 4418 / 2019 (ΦΕΚ 972 Β) στην οποία
ορίζεται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης. Συγκεκριμένα, βάσει της
παραγράφου 5 του άρθρου 2, τα πιστοποιητικά κατάταξης ενοικιαζομένων επιπλωμένων
δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες κλειδιών εκδίδονται από τις ΠΥΤ βάσει
τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται είτε από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) για τη διενέργεια
ελέγχων και επιθεωρήσεων είτε από ιδιώτες μηχανικούς σύμφωνα με τα επαγγελματικά
τους δικαιώματα.
Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή αίτησης γνωστοποίησης, η επιχείρηση υποβάλλει
αίτηση προς την οικεία ΠΥΤ για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία κλειδιών
και καταβάλλει παράβολο ύψους 2 ευρώ ανά δωμάτιο. Σε κάθε περίπτωση το ποσό του
παραβόλου που κατατίθεται στην ΠΥΤ για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία
κλειδιών, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των σαράντα (40) ευρώ ανά κατάλυμα. Η πληρωμή
του παραβόλου διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής e - paravolo.
Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο διαπιστευμένος φορέας ή ιδιώτης
μηχανικός που επιλέγεται από την επιχείρηση, συντάσσει έναντι αμοιβής που συμφωνείται με
την επιχείρηση, τεχνική έκθεση στην οποία καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές, τα
βαθμολογούμενα κριτήρια που πληρούνται από την επιχείρηση, όπως και ο συνολικός
αριθμός των μορίων που συγκέντρωσε από αυτά. Κατόπιν αυτού βεβαιώνεται η συνδρομή
των προϋποθέσεων για την κατάταξη της επιχείρησης ΕΕΔΔ στην ανάλογη κατηγορία κλειδιών.
Εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της τεχνικής έκθεσης του διαπιστευμένου φορέα ή
του ιδιώτη μηχανικού η οποία κατατίθεται στην οικεία ΠΥΤ με ευθύνη της επιχείρησης,
η οικεία ΠΥΤ εκδίδει το πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος. Το πιστοποιητικό τηρείται

στο αρχείο της επιχείρησης, διαφορετικά επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 8 της
8592/2017 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
και της Υπουργού Τουρισμού (Β' 1750).
Το πιστοποιητικό κατάταξης των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων
(ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες κλειδιών ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του. Κατά
τη λήξη της πενταετίας, η επιχείρηση οφείλει να έχει μεριμνήσει για την απόκτηση
πιστοποιητικού ανανέωσης της κατάταξης του καταλύματος.
Για την ανανέωση του πιστοποιητικού κατάταξης καθώς και για την ανακατάταξη της
επιχείρησης για οποιονδήποτε λόγο, υποβάλλεται αίτηση και ακολουθείται η διαδικασία που
προαναφέρθηκε.
Τέλος, σας επισυνάπτουμε τον νέο πίνακα κριτηρίων μοριοδότησης ενοικιαζομένων
επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΦΕΚ 3119 Β) και την Υπουργική Απόφαση 4418 /
2019 (ΦΕΚ 972 Β) που ορίζει την διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης επιχειρήσεων
ΕΕΔΔ

  Προβολές

Λίστα νέων

2 Ιούνιος, 2019

Επιστροφή

© 2011 Mesagalakastri.grIΚατασκευή IΔιαχείριση περιεχομένου